تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

چگونگی بوجود آمدن روستای بکان


   دشت بسياربزرك «بكان» ازتوابع «سر حد چهار دانگه» جزء حوزه‏ استحفاظی شهرستان اقليد می‏باشد، درزمان موردنظر، مالكيت آن متعلق به آقای «معدل شيرازی» بود، اين دشت يكی از ييلاقی‏ترين منطقه ی «سرحدچهاردانگه» بو ده وهست، دشت وسيع، سرسبز، خرم، دل‏ انگيز و پر آب منطقه می‏باشد، چشمه سارها وكوههای سر به فلك كشيده ی آن دل هر ترك و تاجيك را می‏فريبد، درسر تا سر آن دشت يك قطعه سنگ وجود ندارد، يك روستای كوچك سی چهل خانواری موسوم به "بكان" درحاشيه ی شرقی آن دشت، درداخل منطقه‏ ای كوهستانی قرار داشت كه قنات و چشمه سارهای ازبالای آن روستامی جوشيد وروستای مزبور را مشروب می‏ساخت. عده ای بوير احمدی نيز جزء سكنه‏ ی آن روستا بودند، مانند كااسداللّه به همر اه 5 پسر خود كه معروف ترين آن ها ملاّ محمد ابراهيم بيژنی بود. ازآن جا كه روز گار بروفق مراد بويراحمدی‏ ها نمی‏گذشت آن ها آمده بودند در «خانيمن» - «كامفيروز» تادرهمين جابمانند، چون تا حدودی پيش رفت كار حاج شير علی و برادرانش راشنيده بودند، می‏خواستند درمجاورت آن‏ها باشند، درآن زمان هر كس كه نسبت دوری هم با اين سه برادر داشتند، راهی «كامفيروز» می شدند، تا به آقايان حاج شير علی، حاج پير علی و حاج دوست علی بپيوندند .

   چون اين قشر اجدادا از همان طايفه ی لرها ی بودند كه از نواحی لرستان آمده بودند، همگی پس ازچند پشت، يكی می شدند، اين‏ها سه چهار گروه می‏شدند: يك گروه همين كا اسداللّه وپسرانش به نام‏های ملاّ ابراهيم، علی اكبر، عوض، غلام شاه، سيف اللّه وهدايت بيژنی بودند؛ گروه ديگر شامل كا جمشيد مؤمنی، كاشيرزاد بهروزی، كاولی گودرزی و خانواده های مشهدی محمد علی سی سختی، كابارانی، علی حسين سی سختی، كا محمد  جعفرنوروزی، كاحسن خان دوستانی و حسين خان دوستانی می شد كه در «بكان» مسكن گزيدند. عده ای ازآن ها در روستاهای «حسين آباد» و «ده ‏كهنه» روی املاك حاج شير علی و برادرانش ساكن شده بودند .

    اما بيژنی ها و عده‏ ای ديگر، كه درمحل "بكان " سكونت داشتند، چهار سال قبل از خريد دشت «بكان» (توسط برادران كيانی) آمدند در روستای «خانيمن» به قصد اين كه درآن جا بمانند، ولی سليمان خان نتوانست، يا نخواست از آن ها حمايتی بنمايد، به ناچار كا اسداللّه و پسرانش برحسب همان خويشاوندی نسبی نزد حاج شير علی مراجعت نموده و خواستار جای برای امرار معاش خودگرديدند، حاج شير علی به آن ها وعده داد كه " می‏روم پهلوی معدل السلطنة، ملك «بكان» را برای شما اجاره می‏نمايم، تا بتوانيد به آن جا برگرديد، مشغول كشت وزرع  وزندگی بشويد ." همين كار را هم انجام داد، از«لطف علی خان» مجوز گرفت كه آقايان را به دشت «بكان» (كه تا «كامفيروز» سی كيلومتر فاصله دارد) اسكان دهد .                                           
  چنين شد كه حاج شيرعلی تعداد چهل - پنجاه خانوار ازحضرات بيژنی و بوير احمدی  را به «بكان» منتقل نمود، چون فصل سرد زمستان بود، دوسه نفرازآن‏ها در بين راه به واسطه ی بارندگی وسرمای زياد از بين رفتند، آن‏های كه زنده ماندند وارد دشت «بكان» شدند، درآن جامسكن گزيدند، در حدود سه چهار سال اول به طور مستأجر، يابه صورت پرداخت عمل و بهره ی مالكانه كارمی كردند، كه آن هم با ضمانت حاج شير علی بود. درسابق كه وسايل پيش رفته و ابزارمكانيزاسيون نبود، مقدار كمی از اطراف آن دشت كشت می شد، باقی  دشت بلا استفاده بوده، فقط به صورت مرتع گوسفندان و چراگاه اسب، استر وگاو قرارداشت؛ به همين جهت حاج شير علی و برادرانش درفصل تابستان اسب‏ها، قاطرها والاغ‏ های خودرا به منطقه ی "بكان" می فرستادند، زيراآن نوع حيوانات درآن فصل در«كامفيروز» به واسطه ی گرما وپشه ی زياد دراذيت بودند .

   دو سه سالی بدين منوال گذشت، تا اين كه سليمان خان امينی، كه درآن موقع مستأجر «خانيمن» بود و ملك «بكان» هم مربوط به «لطف علی خان معدل السلطنة» می‏شد، دراين ميان دخالت نموده وبه نحوی خواست تا پای برادران كيانی را ازدشت «بكان» كوتاه نمايد. اوضاع چنين پيش آمد كه معدل قرارداد سال بعد را به اختيار سليمان خان گذاشت، يعنی اوبايد به امورمربوط به دشت «بكان» رسيدگی نمايد .

    در اين موقع سليمان خان رابطه ی خوبی با حاج شيرعلی نداشت، ازآن طرف هم حضرات بوير احمدی با حاج شير علی رابطه ی قومی و خونی داشتند؛ سليمان خان دستور داد تااسب‏ها و دواب حاج شير علی و برادرانش را در «بكان» نگذارند، وقتی كه حاج شير علی اين صحبت را شنيد، فورا به طرف «شيراز» حركت نموده، خدمت «لطف علی خان معدل» رفت. حاج شير علی به معدل اظهاركرد كه حاضر است تمام ملك «بكان» را يك جا خريداری نمايد، سرانجام بامشاركت دو نفر از خواهرزادگان خود به نام‏های حاج نوراللّه كيانی و حاج عبداللّه اميدوار موفق شد در سال 1326 (ه .ش) سراسراين دشت بزرگ رابه انضمام كوه های اطراف، به مبلغ دويست هزار تومان خريداری نمايد .                                                                                      ملك مزبور از ابعاد ثبتی وحدود چهارگانه محدود است به: شرق آن به رودخانه ی سفيد، غرب وصل به كوهستان دشتك، جنوب به كوهای لای سواران، لیلمند، گر، تنگ براق و كوهای «چاهو» كه بالغ بر هيجده هزار هكتار زمين مسطح می‏باشد، ولی ازآب آن چنانی كه بتواند تمام اين زمين وسيع را مشروب نمايد برخوردارنبود، سه چهار چشمه بود، لكن همه فصلی بو ده ودرتمام سال آب نداشت، زراعت آن محدود می‏شد به اطراف روستای بكان، بقيه ی دشت خالی ازسكنه وكشت وزرع بود .

   در اين موقع حضرات بوير احمدی ساكن درروستای «بكان» شامل همان ملاّ محمد ابراهيم وعده ی ديگر، با شنيدن خبر خريدن ملك «بكان» و نواحی تابعه ی آن، سخت نگران گرديدند، نا مه ی به آقای حاج شير علی و برادرانش مكتوب نموده، اعلام داشتند كه نبايد حاج شير علی «بكان» را می خريد، اين ملك درتحت تصرف ما بوده و مابه هيچ وجه حاضر نيستيم ملك را تحويل بدهيم، يا شما را به عنوان مالك بشناسيم و دراين محل راه بدهيم، همين طور هم شد، اهالی كه تعداد جمعيت بيش تری در آن جا متمركز شده بودند، حاضر به پرداخت بهره ی مالكانه به برادران كيانی نشدند، به صراحت شورش و قيام كردند

   حاج شير علی با مشورت برادرانش  جمعيت زيادی بالغ بر 300 نفر پياده و سواره آماده نموده و به پاسگاه شكايت برد، مأمورين پاسگاه به همراه جمعيت وحاج شير علی برای روستای «بكان» حركت نمودند، وقتی كه مناطق كوهستانی را طی کردند، به انتظار اين كه ممكن است حضرات بكانی استقامت نموده واز روستا دفاع كنند، ساعاتی توقف نموده وفورا وارد روستا نشدند .

   لكن وقتی ديدند كه خبری نشد، شروع به پيش روی به سوی روستا كردند، همين كه جمعيت سواره و پياده به همراه مأمورين پاسگاه به مدخل روستای «بكان» رسيدند، ديدند يكی از برادران ملاّ محمد ابراهيم با عده ی جمعيت متشكل از كوچك و بزرگ، زن و مرد، بادو رأس قوچ به استقبال حاج شير علی و برادرانش آمده ‏اند. قوچ‏ها را سر بريدند، حاج شير علی و برادرانش را با كمال احترام وارد روستا نمودند .

            

   ولی خود ملامحمد ابراهيم با چند تن ديگر حاضر نشد تابه استقبال حاج شير علی و برادرانش بيايند، او رفت دربرج سمت شرقی «بكان»  سنگر گرفت تا استقامت نمايد، سرانجام مجبور شد روستای «بكان» را ترك كند. محمد ابراهيم رفت در «شيراز» پهلوی آقای محمد حسين خان قشقايی پسر «صولة الدولة» ازاو تقاضا نمود كه يكی از دهات «زين الدّين» يا«رحمت آباد» را به او اجاره دهد، محمد حسين خان روستای «زين الدّين» واقع در 30 كيلومتری دشت «بكان» را به او واگذار كرد، آقای محمد ابراهيم بيژنی به همراه هم پيمانا ن خود از «بكان» مهاجرت نموده، به روستای «زين الدين» رفتند .

    در اين موقع حاج دوست علی به حاج شير علی اظهار نمود كه نبايد اين كار می‏شد، نبايد ملاّ محمد ابراهيم را نگران می‏كرديم، می‏دانم كسی كه بتواند اين ملك را نگه داری و عمران وآباد نمايد، ملاّ محمد ابراهيم بيژنی می‏باشد، اين جا منطقه ا ی است كه از «كامفيروز» هم نا امن تر می‏باشد، فقط اين شخص می‏توانست اين جارا حفظ و حراست نمايد؛ حاج شير علی از كرده ی خود پشيمان می‏شود، به حاج دوست علی می‏گويد: «تو برو به هر طريقی كه می‏توانی مشهدی محمد ابراهيم را مجاب كن كه دراين جا بماند» حاج دوست علی  می‏آيد نزد ملاّابراهيم به هر طريقی صحبت می‏كند كه شايد بتواند اورا راضی به ماندن در«بكان» نمايد، اما موفق نمی‏شود، ملاّمحمدابراهيم می‏گويد: «من درجای كه ملك شما باشد نمی مانم» رفت به ملك «زين الدّين» .

    بعد ازگذشت چند سال، آقايان حاج مهدی كيانی و حاج عبداللّه اميدوار به «زين الدين» رفتند، آقای ملاّمحمد ابراهيم و پسرانش به نام های حاج جمشيد و ملاّ خورشيد را مجاب نموده، آن هارا مجددا به روستای «بكان» منتقل كردند، تازمان حاضر خيلی از زمين‏های آن جا به وسيله ی حاج جمشيد و ملاّ خورشيد به عمران وآبادی رسيده است، آن‏ها حدود 300 هكتار زمين از ورثه ی حاج شير علی خريداری نمودند، اغلب آن رابه احداث باغات اختصاص داند .

    اكنون مقداری ازملك «بكان» در اختيار پسران حاج شير علی و دو سه نفر از خواهر زادگان حاج شير علی باقی مانده است، اما بالغ بر1500 هكتار آن در اثر عدم استفاده واحياء نشدن، جزء منابع طبيعی‏ اعلام گرديد كه بعدا به طوايف و تيره‏ های ايل قشقايی واگذارشد. آن‏ها در آن جا اسكان شدند .

     

   


  این مطلب تا کنون بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ یکشنبه 24 دي 1391 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 25 مهر 1396

 • تعداد وبلاگ :55475
 • تعداد مطالب :158304
 • بازدید امروز :286873
 • بازدید داخلی :24334
 • کاربران حاضر :229
 • رباتهای جستجوگر:355
 • همه حاضرین :584